Prevádzkovateľom ubytovania a tejto webovej stránky je spoločnosť  QTC s.r.o., Sturova 19/3, 81102 Bratislava,
IČO:31360777, IČ DPH: SK2020343853, DIČ: 2020343853, info@qtc.sk, www.qtc.sk.
 

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Prevádzkovateľ Chaty, ktorý ponúka a zabezpečuje ubytovacie služby na strane
jednej a Hosť, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (konajúca
prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom splnomocneného
zástupcu), ktorý vyplní rezervačný formulár na webovom sídle Prevádzkovateľa:
www.chaletdonovalley.sk potrebný na uzavretie Zmluvy o krátkodobom podnájme
a tým vysloví súhlas s jej znením, na strane druhej.

 

2. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
2.1 Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Hosťom vzniká na základe Zmluvy
o krátkodobom podnájme Chaty, ktorej sú tieto Všeobecné obchodné podmienky
neoddeliteľnou súčasťou.
2.2 Hosť vyplnením objednávky v rezervačnom formulári na webovom sídle
Prevádzkovateľa: www.chaletdonovalley.sk vyjadrí súhlas s obsahom „Všeobecných
obchodných podmienok“, „Ubytovacieho poriadku“ a „Ochrany osobných údajov“, a
bez výhrad ich prijíma.
2.3 Osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať služby, ktoré ponúka Prevádzkovateľ,
výlučne v sprievode dospelej osoby.

 

3. CENA POBYTU, RESP. NÁJOMNÉ
3.1 Ceny pobytov na Chate sú cenami zmluvnými.
3.2 Cenou za pobyt sa rozumie cena uvedená pri rezervácii. Cena zahŕňa ubytovanie a
služby v rozsahu špecifikovanom v objednávke – pri rezervácii a tiež DPH 20%.
3.3 Prípadné zľavy vyhlásené prevádzkovateľom po dátume objednávky nezakladajú
právo HosťHosťa na zľavu z predtým dohodnutej ceny.

 

4 PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Hosť je povinný zaplatiť zálohu vo výške 100% z celkovej ceny pobytu do termínu
3 dní od dňa vykonania rezervácie. V prípade nedodržania termínu splatnosti zálohy
je Prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu pobytu zrušiť.
4.2 Platbu zálohy možno uskutočniť v hotovosti, bankovým prevodom, alebo vkladom
na bankový účet Prevádzkovateľa (nie poštovou poukážkou), pričom za termín
úhrady sa považuje deň, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet
Prevádzkovateľa. Pri platení zálohy je nutné uvádzať variabilný symbol – číslo
rezervácie. Prevádzkovateľ obratom po zaplatení zálohy zašle faktúru na zaplatenú
sumu Hosťovi.


5 PRÁVA A POVINNOSTI HOSŤA
5.1 K základným právam Hosťa patrí:
5.1.1 právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

2

5.1.2 právo zrušiť svoj pobyt kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb
odstúpením od zmluvy,
5.1.3 právo na ochranu osobných údajov a informácií o cieli pobytu, ktoré sú
uvedené v zmluve a v ďalších listinách, pred nepovolanými osobami
v súlade s platnými zákonmi.
5.2 K základným povinnostiam Hosťa patrí:
5.2.1 uzatvoriť s Prevádzkovateľom zmluvu o krátkodobom nájme rekreačnej
chaty,
5.2.2 poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť, potrebnú k riadnemu
zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, tzn. úplne a pravdivo vyplniť
potrebné listiny vrátane oznámenia zmien v týchto údajoch,
5.2.3 zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého
účastníka v priebehu pobytu. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so
súhlasom svojho zákonného zástupcu,
5.2.4 užívať Chatu výlučne na ubytovanie a rekreáciu seba a nahlásených
osôb v maximálnom počte 6 osôb (slovom: šesť), s možnosťou 2
prístelok pre 2 osoby,
5.2.5 udržiavať v Chate poriadok, správať sa v súlade s dobrými mravmi
a zásadami slušného susedského spolunažívania,
5.2.6 dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné, hygienické a protipožiarne
predpisy, ako aj všetky predpisy týkajúce sa ochrany životného
prostredia,
5.2.7 zaplatiť cenu pobytu podľa stanovených podmienok a preukázať to
prevádzkovateľovi príslušným dokladom o zaplatení,
5.2.8 dostaviť sa v stanovenom termíne a čase na Chatu a na vyzvanie
pracovníka recepcie predložiť doklad totožnosti,
5.2.9 cudzí štátny príslušník je povinný vyplniť a podpísať úradné tlačivo
o hlásení pobytu, ktoré obdrží na recepcii,
5.2.10 dodržiavať ubytovací poriadok Chaty. V prípade závažného narušenia
ubytovacieho poriadku je prevádzkovateľ oprávnený Hosťa z pobytu
vylúčiť, pričom tento stráca nárok na ďalšie služby a rovnako stráca
nárok aj na vrátenie úhrady dosiaľ nevyužitých služieb,
5.2.11 zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť či poškodiť zdravie a majetok
ostatných Hosťov a dodávateľa služieb, či ich inak obmedzovalo,
5.2.12 oznámiť prevádzkovateľovi potrebu opráv na Chate a umožniť mu ich
vykonanie,
5.2.13 v deň svojho odchodu je Hosť povinný Chatu uvoľniť a odovzdať ju
Prevádzkovateľovi najneskôr do 11:00 hodiny. V prípade oneskoreného
odovzdania Chaty po tomto termíne je Prevádzkovateľ oprávnený
Hosťovi účtovať poplatok vo výške 100% z ceny za Chatu platnú v daný
deň, ak nebolo dohodnuté inak,

5.2.14 ak sa Hosť neubytuje najneskôr do 20.00 hod. dňa začiatku pobytu,
považuje sa to za nenastúpenie na pobyt, pokiaľ vopred nebolo
dohodnuté inak. V takomto prípade si prevádzkovateľ Chaty vyhradzuje
právo ponúknuť Chatu iným Hosťom,
5.2.15 v izbe a ani v iných priestoroch Chaty nesmie Hosť bez
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie,
vykonávať akékoľvek úpravy, opravy alebo zásahy do telefónnych
prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do
elektrickej siete alebo inej inštalácie,
5.2.16 uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil na zariadení Chaty, kde čerpal
služby alebo tým, že porušil svoje povinnosti.

5.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci, ktoré Hosť pri pobyte v Chate zabudol, alebo
stratil. Nájdené zabudnuté veci Hosťa prevádzkovateľ zaeviduje a uskladní po dobu
3 mesiacov od ich nájdenia. Po skončení tejto doby prevádzkovateľ odovzdá
zabudnuté veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie strát a nálezov.
Len v prípade požiadania zašle prevádzkovateľ zabudnuté veci Hosťovi a v tomto
prípade nesie náklady na zaslanie Hosť.
5.4 Fajčenie nie je povolené. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ
opravnený účtovať Hosťovi sumu vo výške rovnajúcej sa zloženej Zábezpeky.
5.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za vnesené veci Hosťom do Chaty, ako ani za škodu
na odložených veciach v Chate.
5.6 Chata nepovoľuje vstup a ubytovanie domácich zvierat v Chate.
5.7 V Chate nie je Hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové spotrebiče.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov
nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na
osobnú hygienu Hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov, nabíjačka na mobilné
zariadenia a pod.).

 

6. ZMENY A ZRUŠENIE ZMLUVNE DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
6.1 Pred zahájením pobytu
6.1.1 Hosť môže písomne oznámiť Prevádzkovateľovi, že sa pobytu zúčastní
iná osoba ako osoba, ktorá je uvedená v rezervácii s tým, že v oznámení
sú súčasne uvedené údaje nového Hosťa a rezervácia bude zo strany
Prevádzkovateľa zmenená podľa nových skutočností.

6.2 Po zahájení pobytu
6.2.1 Ak zo strany Hosťa nastanú okolnosti, na základe ktorých úplne alebo
čiastočne nevyčerpá dohodnuté služby, nevzniká Hosťovi nárok na
vrátenie alebo zľavu z ceny predmetnej služby.
6.2.2 Prevádzkovateľ neručí za prípadné odstávky a poruchy lanoviek a
vlekov, ani z dôvodu nepriaznivého počasia, Hosť tieto skutočnosti musí
brať do úvahy. V takomto prípade nevzniká Hosťovi právo na odstúpenie
od zmluvy ani na zľavu či iné odškodnenie.

 


7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ODSTUPNÉ
7.1 zo strany Hosťa
7.1.1 Hosť môže kedykoľvek pred zahájením pobytu od zmluvy odstúpiť.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom, kedy bolo Prevádzkovateľovi
doručené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy na e-mail uvedený
na webovom sídle prevádzkovateľa: www.chaletdonovalley.sk. Hosť je
potom povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odstupné (storno poplatky
z celkovej ceny pobytu), ktorého splatnosť nastáva ihneď.
Prevádzkovateľ od odstupného odpočíta uhradenú zálohu od Hosťa,
ktorú obdržal na základe rezervácie.
7.1.2 Výška odstupného je nasledujúca a závisí od dĺžky časového obdobia
pred zahájením pobytu:
- 20 dní a viac pred začatím doby nájmu – 25% z výšky nájomného,
- 19 dní až 14 dní pred začatím doby nájmu – 50% z výšky
nájomného,
- 13 dní a menej pred začatím doby nájmu – 100% z výšky
nájomného.

7.1.3 Do dĺžky časového obdobia (tzn. príslušného počtu dní) pre výpočet
odstupného sa započítava i deň, kedy došlo k stornovaniu pobytu;
nezapočítava sa deň zahájenia pobytu (tzn. deň nástupu na pobyt).
7.1.4 Za odstúpenie od zmluvy sa tiež považuje:
a. Hosťom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu
osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná.
b. ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe, izba obsadená menším
počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci Hostia
povinní zaplatiť cenu za pobyt podľa rezervovaného počtu osôb,
podľa platného cenníka.

7.1.5 V prípade, že Hosť v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo
nevyčerpá niektorú zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú
náhradu za nečerpané služby.

7.2 zo strany Prevádzkovateľa
7.2.1 Prevádzkovateľ môže od zmluvy odstúpiť len v prípade zrušenia pobytu
zo strany Hosťa, alebo v prípade, že zo strany Hosťa dôjde k porušeniu
jeho povinností. V takomto prípade je Hosť povinný uhradiť
Prevádzkovateľovi odstupné podľa vyššie uvedeného.


8. ZMENA ALEBO ZRUŠENIE REZERVÁCIE ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA
8.1 V prípade, ak z dôvodov na strane Prevádzkovateľa (prevádzkové dôvody,
kapacitné dôvody a pod.) nie je možné Hosťovi alebo účastníkom pobytu poskytnúť
po potvrdení rezervácie rezervované služby vôbec alebo čiastočne, Prevádzkovateľ 
Hosťa o tejto skutočnosti bezodkladne informuje e-mailom na Hosťom zadanú e-
mailovú adresu pri uskutočňovaní rezervácie alebo telefonicky s návrhom riešenia
vzniknutej situácie.

8.2 V prípade, že Hosť ponuku Prevádzkovateľa prijme, nemá právo na akúkoľvek
ďalšiu finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.
8.3 V prípade, že Hosť ponuku Prevádzkovateľa neprijme, rezervácia Hosťa sa ruší a
Prevádzkovateľ vráti Hosťovi uhradenú cenu rezervovaných služieb rovnakým
spôsobom, ako bola Hosťom realizovaná úhrada za rezervované služby, podľa toho,
akú formu realizácie úhrady si Hosť pri rezervácii pobytu zvolil, a to to do 14 dní odo
dňa nasledujúceho po dni zrušenia rezervácie.
8.4 Prevádzkovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť Hosťovi alebo účastníkom pobytu
rezervované služby vôbec alebo v dojednanom rozsahu v prípade vzniku okolností
vylučujúcich zodpovednosť. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú prekážky,
ktoré nastali nezávisle na vôli Prevádzkovateľa , ktoré bránia v splnení jeho
povinností a nemožno rozumne predpokladať, že by Prevádzkovateľ túto prekážku
alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku zmluvného
vzťahu mohol túto prekážku predvídať, t.j. prekážky tzv. vyššej moci (živelné
pohromy, štrajky, vojnové konflikty, katastrofy, prerušenie dodávok atď.), ktoré
nespadajú pod kontrolu Prevádzkovateľa a ktoré znemožňujú alebo narušujú
plnenie povinností Prevádzkovateľa. V prípade vzniku okolnosti tzv. vyššej moci je
Prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Hosťa aj s
uvedením predpokladanej doby jej trvania. V takomto prípade sa Prevádzkovateľ s
Hosťom dohodne na spôsobe riešenia vzniknutej situácie individuálne. Hosť však
nemá právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku okolností
vylučujúcich zodpovednosť.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ako aj
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
9.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Hosťov za účelom rezervácie, predaja, 
využívania služieb Hosťami v ubytovacích zariadeniach Prevádzkovateľa a kontroly
ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu
spracúvania – rezervácie, predaja,  využívania služieb Hosťami v ubytovacích
zariadeniach Prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu
dvoch rokov od zberu týchto údajov. V prípade účtovných dokladov je doba
uchovávania požadovaná príslušnou legislatívou desať rokov. Osobné údaje
využívané na účel rezervácie, predaja, využívania služieb Hosťami v ubytovacích
zariadeniach Prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú Prevádzkovateľom
spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR pričom súčasťou plnenia
predzmluvných ako aj zmluvných vzťahov je plnenie povinností vyplývajúcich
z príslušnej legislatívy upravujúcej výkon predmetu podnikania Prevádzkovateľa.
9.3 Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje Hosťa na účely marketingu, v
prípade udelenia výslovného súhlasu, ktorý môže Hosť udeliť vyplnením údajov pri
online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov alebo
priamo na recepcii svojím podpisom.

9.4 Z dôvodu oprávneného záujmu na bezpečnosti ubytovaných Hostí ako aj ochrane
majetku vykonáva prevádzkovateľ monitorovanie vybraných priestorov svojej
prevádzky.
9.5 Úplné znenie informácie o spracúvaní osobných údajov je zverejnené na webovom
sídle prevádzkovateľa www.chaletdonovalley.sk a Hosť potvrdením objednávky
prehlasuje, že sa s jej znením oboznámil.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
10.2 Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.
10.3 Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela.
V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že
Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
10.4 Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo
na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10.5 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je:
10.6 Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom
kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská
32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo
10.7 iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov
alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska
Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke 
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1
/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom
Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
10.8 Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu 
použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/
dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm.
Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete
na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2020.

VOP